Project Management

19 มิถุนายน 2561

ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรไม่มากก็น้อย อาจมากจนมีผลต่อเสถียรภาพขององค์กรก็เป็นได้

โครงการทุกโครงการจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีการวางแผนและดำเนิน  กิจกรรมที่ครอบคลุมงานทุกส่วนให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นการทำโครงการให้ดีจึงต่อมีความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างถูก  ต้องส่งผลให้โครงการสำเร็จอย่างสมบูรณ์ 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เรียนรู้วิธีการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบมีประสิทธภาพ
 2. เรียนรู้องค์ประกอบในการทำโปรเจค
 3. เรียนรู้ตัวอย่าง Project Proposal ที่ดีนำไปใช้ต่อได้ทันที
 4. เรียนตัวอย่างของ Project Proposal ที่ดีในการนำเสนอผู้บริหาร
 5. บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่
 6. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำโปรเจค
 7. เรียนรู้การคัดเลือกโปรเจคที่ควรทำตามลำดับก่อนหลัง
 8. เรียนรู้การควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด
 9. เรียนรู้วิธีการคำนวณผลประโยชน์จากการทำโปรเจคกำหนดการและหัวข้อการอบรม

  9:00 – 14:30 

  ·         ประโยชน์ของการทำ Project Management

  ·         บทบาทหน้าที่ของ Project Manager

  ·         ขั้นตอนการทำ Project Management

  ·         Initiation – Project Defining

  ·         หลักการเลือกทำโปรเจคที่ให้ผลสูงสุด

  ·         วิธีการทำแบบข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ (Project Proposal) – 12 Elements

  ·         การคำนวณผลตอบแทนของโครงการ-Project Feasibility Study/ Payback Period

  ·         การคำนวณผลตอบแทนทุกด้านของโครงการ Improvement Project

  ·         Financial - ทั้ง Green Dollars และ Blue Dollars

  ·         Non-Financial – ที่มีผลต่อองค์กร

  ·         ดูตัวอย่าง Project Proposal ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

  ·         Project Storyboard / Control Map

  ·         Planning / Design

  ·         Project Objectives

  ·         หลักการเขียนเป้าหมายของการโครงการให้สมบูรณ์Project Team Member ที่สมบูรณ์

  ·         SMART

  ·         Change+Quality+Reference+Magnitude+Time-Frame

  ·         Project Storyboard-เข็มทิศในการทำโครงการ

  ·         Project Kick-off – การเปิดโครงการ

  ·         Project Cost Estimation

  ·         กับดักในการทำ Cost Estimation

  ·         การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำโปรเจค

  ·         ตัวอย่าง Template การวิเคราะห์ความเสี่ยง

  ·         การควบคุมกิจการของโครงการด้วย Gantt Chart

  ·         ตัวอย่างของ Gantt Chart

  ·         การควบคุมเวลาการทำงานด้วยเครื่องมือ PERT และ CPM

  ·         กับดักในการวางแผนที่ไม่ดี

  ·         Production / Execution การดำเนินการโครงการที่เป็นระบบ

  ·         Monitoring and Controlling การควบคุมและติดตามผล

  ·         การวัดผลความคืบหน้าแต่ละกิจกรรม

  ·         ตัวอย่างตารางที่ใช้ในการวัดผลความคืบหน้า

  ·         Project Reporting

  ·         การประเมินผลโครงการเป็นระยะ Project Evaluation Progress

  ·         ตัวอย่าง Project Evaluation Template

  ·         ตัวอย่าง Project Result Tracking Template

  ·         การทำ Project เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – Improvement Project

  ·         หลักการปรับปรุงการทำงานด้วย Cross Functional Process Mapping Methodologyความแตกต่างการทำ Improvement Project  ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

  ·         Project Storyboard 5 Elements

  ·         การระบุข้อปัญหาอย่างละเอียด

  ·         การแก้ไขปัญหาแบบคิดนอกกรอบ

  ·         การแก้ไขปัญหาโดยไม่มองปัญหาในเบื้องต้น

  ·         การสร้างแผนการปรับปรุง

  ·         การลำดับแผนการปรับปรุงตามสิ่งที่ควรทำก่อน

  ·         ความแตกต่างการทำ Improvement Project  ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

  ·         Functional Process Mapping Methodology

  ·         หลักการลดความสูญเสีย 8 ประการของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การทำ Improvement Project

  ·         เทคนิคในการทำ Improvement Project

  ·         5W 1H

  ·         ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify

  ·         PDCA

  ·         Cross Functional Process Map

  ·         SIPOC Tool

  ·         การค้นหารากแท้ของปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์

  ·         การใช้หลัก 80/20 เพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญก่อน

  ·         14:45 – 16:00

  ·         ทำเวิร์คช็อป

  ·         Workshop -  วิธีการคัดเลือกโครงการที่จะทำ จัดลำดับก่อนหลังเพื่อการเลือกทำโปรเจคที่มีผลมากก่อน

  ·         Closing

วิทยากร

อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม GOLDORCHID

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน 2561 09.00-16.00น.

จัดโดย

Professional Training Solution(PTS)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 492 ครั้ง