Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

7 ธันวาคม 2561


Feasibility Analysisการ  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

           วันที่ ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00น.

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท4-6 ใกล้BTS นานา   กทม. **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

 

สมัคร4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ2,900บาท

 (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยากร :อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

 

หัวข้อการสัมมนา

1.หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ

2.ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

3.ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

   - ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

   - ความคุ้มค่า

4.การวัดความคุ้มค่าของโครงการ

   - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

   - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)

5.การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ

   - ด้านคุณภาพ

   -ด้านการลงทุน

   - ด้านกลยุทธ์และเทคนิค

   - ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ

   - ด้านเวลา

6.การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ

7.เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

                                                                                           

Assignment:

เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 40%กิจกรรมการเรียนรู้60%

2.กิจกรรมกลุ่ม ทดลองปฏิบัติจริง

3.เรียนรู้จากCaseจริง ขององค์กร เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้งานจริง

4.ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  : 1 วัน (09.00-16.30.) 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้200%

รวมค่าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   คุณธนนันท์    0906450992 , 0896060444,Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

 


วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 BTS นานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 ธันวาคม 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 214 ครั้ง