Professional Customer Service

23 เมษายน 2562


หลักการและเหตุผล

         ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ "การบริการอย่างมืออาชีพ" เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า"การบริการอย่างมืออาชีพ" หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

         หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการอย่างมืออาชีพ

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานบริการ
  2. เรียนรู้และเข้าใจลูกค้าประเภทต่างๆ รวมถึงการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท
  3.  ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า-รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ (ทั้งทางโทรศัพท์และพบตัว)
  4. กิจกรรม Role Play "บริการอย่างมืออาชีพ"

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค/ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรู้ลูกค้า และทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ

  1. การใช้คำพูดที่เหมาะสมในการให้บริการลูกค้า
  2. ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้า
  3. เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Handling)
  4. เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และทัศนคติ
  5. กิจกรรม "แก้ปัญหาให้ลูกค้า"-เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจปัญหาและให้คำตอบที่ลูกค้าพึงพอใจ

 (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค/ ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้)

  1. กิจกรรม "สิ่งที่จะทำต่อไปให้องค์กรหลังจากอบรม"- Action Plan

11.กิจกรรม "การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง"

12.สรุป คำถามและคำตอบ-เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้


อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ1คน

 (รวมวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และวุฒิบัตร)

ค่าอบรม

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม1ท่าน

3,900

273

(117)

4,046

Early Birdชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

Proสมัคร 3ท่านขึ้นไปท่านละ

3,300

231

(99)

3,432


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

1.2ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา109เลขที่029-7110496

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณอรัญญา080-2545660

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080ext.9330

www.ptstraining.co.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ออร์คิด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution -PTS Training
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 บาท/Early Bird (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 161 ครั้ง