หลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ

10 กรกฎาคม 2561

          ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนั้น นอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องกระบวนการทำงานและระบบงานนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากองค์กรใดมองหาความสำเร็จในเรื่องประสิทธิภาพงาน การลดความสูญเสียที่เป็นปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา องค์กรนั้นก็จำเป็นจะต้องมีระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดี และเปี่ยมคุณค่า การสร้าง Process Mapping จะมีส่วนช่วยอย่างมากในเป้าหมายที่กล่าวมา และในหลักสูตรนี้ก็จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว

Key Contents

1. ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping

2. การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of Work and Value Stream

3. การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination

4. การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัด ให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction

5. การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)

6. Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง

Key Benefits  

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการกระบวนการและการดำเนินการ

2. เรียนรู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

วิทยากร

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 กรกฎาคม 2561 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 935 ครั้ง