Online Training : การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

8 กุมภาพันธ์ 2565

การสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงเห็นคุณค่าขององค์กร จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

 

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 

ทำไมต้องมีหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ ความคิด คำพูด และการกระทำ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

§ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

§ เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร

§ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

หัวข้ออบรม

1.ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

·  5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

·  วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

·  ทฤษฎี แรงจูงใจ

·  กฎแห่งความสำเร็จ

·  อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

2.การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

·  การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

·  การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

·  หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

3.เทคนิคจิตวิทยาสู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

·  แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

·  การใช้ภาษาในการสื่อสาร

·  จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

4.การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

·  มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

·  กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

·  คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

 - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]

โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรีสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1579083, 062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 92 ครั้ง