Intermediate Excel for Database and Special Functions

25 - 26 มีนาคม 2562

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

วันที่1 :เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบนExcelให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ 

วันที่2 :เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร &ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

ลักษณะการฝึกอบรม

บรรยาย 

สาธิต 

ปฏิบัติ 

• Workshop 

ระยะเวลาอบรม

จำนวน2วัน (วันละ6 ชั่วโมง รวม12ชั่วโมง) อบรมเวลา09.00 - 16.00น. 

หลักการและเหตุผล

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมMicrosoft Office Excelหรือที่เรียกกันว่าMicrosoft ExcelหรือExcelซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทSpreadsheetที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ 

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอาExcelไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ"ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excelทำให้ใช้งานExcel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ"หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับExcel นั่นเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานExcelสามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร &ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ,ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา,ฟังก์ชันในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ,ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูล และฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานในExcelที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับExcel 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excelได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functionsในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่เคยใช้งานExcelมาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้Excelยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ) 

ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excelแบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก) 

ผู้ที่ใช้งานExcelอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งานExcelด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งานExcelอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 

ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelอย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล,การจัดรูปแบบตาราง,การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน,รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล,รายละเอียดการกรองข้อมูล,รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ,รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น) 

ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด 

ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) 

ผู้ที่ต้องการความเข้าใจ Excel Functionsในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

ผู้ที่ต้องการเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ 

ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 

ผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที) 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excelในการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับคนใช้Excel 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟแบบมืออาชีพ เป็นต้น 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ Tips & Tricks & Techniquesต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functionsในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่1

1.ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ 

2.เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database 

แนะนำเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Auto Filter 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Advanced Filter 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Remove Duplicate 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sort 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง SubTotal 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Group & Outline 

การสร้างกราฟ (Insert Chart) 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Tableเครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Tableเครื่องมือสำหรับช่วยทำDynamic Range 

การประยุกต์ใช้คำสั่ง Text to umnsเครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์ 

3.Pivot Table & Pivot Chartเครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน &วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้ 

แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวความคิดของPivotTable 

ข้อมูลสำหรับการทำPivotTable 

วิธีการสร้างPivotTable 

แนะนำการวางLayoutเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ 

แนะนำเครื่องมือของ PivotTable 

การทำงานกับPivotChart 

4.เทคนิคการใช้งานPivotTable 

การปรับLayoutให้ได้ดั่งใจ 

การปรับแต่งตารางPivotTableให้ได้ดั่งใจ 

การใช้งานคำสั่งSubTotals 

การใช้งานคำสั่งSort 

การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 

การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น %of Totals, % of Row, % of umn 

การGroupข้อมูลวันที่เป็นYear, Quarter, Month 

การGroupข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ 

การทำรายงานPivotTableจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data) 

5. Tips & Tricks & Workshopเพิ่มความเข้าใจ/เพิ่มความชำนาญ 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่

1.เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน) 

งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative 

งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute 

งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative 

ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000)กับ =SUM(ยอด) 

ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name)เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์ 

เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name) 

2.เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง 

วิธีการทำให้สูตรสั้นลง 

แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน 

3.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข 

• SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFSฯลฯ 

4.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข (ต่อ) 

• IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND(, IF(OR(ฯลฯ 

5.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง 

• VLOOKUPแบบTRUEกับFALSEต่างกันอย่างไร, HLOOKUP, ISERROR, INDEX, MATCHฯลฯ 

6.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา 

เช่นTODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIMEฯลฯ 

7.เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยติดตามสูตร (Formulas Auditing) 

การติดตามเกี่ยวเนื่องต่อไป (Tracing Dependent) 

การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent) 

การติดตามความผิดพลาด (Tracing Errors) 

การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows) 

8.แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น 

• Conditional atting 

• Data Validation 

• Controls 

ฯลฯ 

ผู้เข้าอบรมกรุณานำNotebookที่มีโปรแกรมMicrosoft Excel 2010ขึ้นไปมาด้วย

 

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

 

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ7,800บาท

สมาชิก ท่านละ7,000 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ6,400บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ5,800บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก