Excel Advanced for Professional Chart & Graph (25 ก.ค. 61)

25 กรกฎาคม 2561


 หลักสูตรExcel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1อบรม25กรกฎาคม2561

       หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ 
     
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ "ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติหรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง 
      
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·       ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)

·       ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)

·       ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ

·       ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล,การจัดรูปแบบตาราง,การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน,รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล,รายละเอียดการกรองข้อมูล,รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ,รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)

·       ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด

·       ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

·       ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเมาส์คลิก

·       ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งานPivotTableเพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1.      ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

·       Excel มีแนวความคิดอย่างไร

·       ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel

·       เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ

·       เทคนิคการ Format Cells

·       เทคนิคการใช้ Shortcut Keys

2.      แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database

·       แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database

·       วิธีการจัดการ Database ใน Excel

·       คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

3.      เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

·       Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล

·       Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ

·       Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ข้อมูล

·       Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

·       การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ

·       Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

·       เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range

·       Data Text to umns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์

·       Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว

·       เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.      Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้

·       แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

·       แนวความคิดของ PivotTable

·       ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable

·       วิธีการสร้าง PivotTable

·       แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

·       แนะนำเครื่องมือของ PivotTable

·       การทำงานกับ PivotChart

5.      เจาะลึกการใช้งาน PivotTable

·       การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

·       การปรับแต่งตาราง PivotTable ให้ได้ดั่งใจ

·       การใช้งานคำสั่ง SubTotals

·       การใช้งานคำสั่ง Sort

·       การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN

·       การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of umn

·       การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month

·       การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ

·       การทำรายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

6.              6.  Workshop & Tips & Tricks & Techniques พร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย

ราคาเพียงท่านละ3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง 

ลงทะเบียน2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1ท่าน


ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท26ติดBTSสถานีพร้อมพงษ์

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929สาลินี

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานท่านใดที่สนใจอบรม

วิทยากร

 วิทยากร   อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft  Office  Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างทะลุ ปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที่แตกต่าง "เติมเต็ม  ตรงประเด็น  ต่อยอดได้ชัวร์" รับประกันคุณภาพเต็ม 100%  ด้วย  Microsoft  Office  Specialist  Certified  และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ 10 ปี

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์ ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันบุ๊กเฟ่นานาชาติ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กรกฎาคม 2561 วันที่อบรม 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 384 ครั้ง