Excel ในงาน HR

27 มีนาคม 2562


รายละเอียดหลักสูตร

การเรียนรู้MS Excelโดยศึกษาลึกลงไปในแต่ละลักษณะงาน จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการออกแบบระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้กับหลากหลายลักษณะงาน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือHuman Resource Management : HR เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก  การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารค่าตอบแทน และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ซึ่งทั้งหมดนี้ ในปัจจุบันสามารถใช้ไอทีเข้าไปแทรกได้ในทุกกระบวนการ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเฉพาะงาน หรือการประยุกต์ใช้MS Excel

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้MS ExcelในงานHR ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างเงื่อนไขการคำนวณ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันของงานHR เรียนรู้การเขียนสูตรคำนวณ ที่ผู้เรียนอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  
"Excel ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ?" ฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่างๆ  ภายใต้การแนะนำของวิทยากรและทีมงาน


หัวข้อการอบรม

·         เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรมExcel

·         การเขียนสูตร และข้อพึงพิจารณาในการเขียนสูตรคำนวณในExcel

·         ลำดับความสำคัญในการคำนวณของExcel

·         ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ExcelในงานHR

o    กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

§  วันที่ เช่นDATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY 

§  เวลา เช่นTIME, HOUR, MINUTE, NOW

o    กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร

§  ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่นFIND, SEARCH, SUBSTITUTE 

§  ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่นLEFT, RIGHT, MID 

o    กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์และคำนวณ 

§  หาผลรวม เช่นSUM, SUMIF, SUMPRODUCT

§  จำนวนเต็มและทศนิยม เช่นINT, CEILING, FLOOR, ROUND

o    กลุ่มฟังก์ชันด้านการค้นหาและอ้างอิง 

§  ค้นหาข้อมูล เช่นVLOOKUP, INDEX, MATCH 

§  การอ้างอิงตำแหน่งข้อมูล เช่นROW, ROWS, UMN, UMNS

o    กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ 

§  การนับจำนวน เช่นCOUNT, COUNTA, COUNTIF 

§  การจัดลำดับ เช่นMAX, MIN, LARGE, SMALL, AVERAGE

·         การหาผลรวม และการนับจำนวน แบบมีเงื่อนไข (1เงื่อนไข หรือมากกว่า 1เงื่อนไข)

·         ข้อมูลประเภทวันที่และเวลาในExcelและการคำนวณเกี่ยวกับวันที่และเวลา

·         การสร้างตารางฐานข้อมูลพนักงานเบื้องต้น

·         ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

o    การสร้างตารางการแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดทดลองงาน

o    การหาอายุงานแบบอัตโนมัติ และสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

o    การคำนวณหาระยะเวลาทำงาน มาสาย กลับก่อน และค่าล่วงเวลา

o    การสร้างเงื่อนไขในการคำนวณ (IF-Conditional)

o    การสร้างรายการเลือก (List)

o    การทำแบบฟอร์มใบสลิปเงินเดือน และการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล

o    การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน,หนังสือเตือน หรือหนังสือรับรอง ด้วยMail Merge

o    ฯลฯ

·         แนะนำตัวอย่าง การใช้Excelในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

·         แนะนำตัวอย่าง การสร้างรายงานสรุปประจำเดือน (HRIS Monthly Report)

·         ฯลฯ

ค่าอบรมท่านละ3,900บาท (ไม่รวมVAT 7%)

Early Birdชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ3,600บาท

(ราคาดังกล่าวไม่รวมVAT 7%)

รวมเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มตลอดการอบรม

ทางเรามีNotebookให้ฝึกเรียน ไม่ต้องนำมาค่ะคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร ฝ่ายHR

วิทยากร

อ สำเริง ยิ่งถาวรสุข


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining (Professional Training Solution)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 198 ครั้ง