เสริมพลังผู้นำ-เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

22 พฤษภาคม 2562

 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ พร้อมวิธีคิดของผู้นำที่ทำให้ลูกน้องอยากทำงานด้วย หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างานด้วยการเสริมภาวะผู้นำที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานที่เหมาะสม
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะการสื่อสาร การครองใจคน และการจูงใจคน
3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง


เนื้อหาหลักสูตร
  สร้างจิตวิญญาณของผู้นำ-ให้คำมั่นของผู้นำร่วมกัน
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ
  ทำไมการทำงานเป็นทีมจึงทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
  พัฒนา EQ เพิ่มใจแกร่งใจเย็นใจกว้างอย่างผู้นำ
  สมอง+ใจ สองเสาหลักแห่งความเป็นผู้นำ
  ประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชา อ่อนโยน VS แข็งกร้าว
  Sense ของผู้นำ จิตวิทยาการเข้าใจคน เส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าที่ดีกว่าเก่า
  ลดความขัดแย้งด้วยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย
  ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพที่ลดความขัดแย้ง และครองใจคน
  การบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพด้วยหลักสมดุล
  ทักษะการโค้ชลูกทีมที่หัวหน้างานต้องทำได้


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4692  

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกบอรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกประเภท

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 พฤษภาคม 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 472 ครั้ง