เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นคอนกรีตส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete)

26 - 27 เมษายน 2562


การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และบ้านจัดสรรในประเทศไทยโดยรวมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุโครงสร้างหลักที่เป็นวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบของงานก่อสร้างในพื้นที่ (In-situ Conventional Construction)เนื่องจากความต้องการในด้านความแข็งแรงคงทนของโครงสร้าง ตลอดจนความคุ้นเคยกับรูปแบบในการก่อสร้างแบบเดิมๆ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
การก่อสร้างอะไรมากนัก พึ่งพิงเพียงแรงงานฝีมือในการก่อสร้างให้ได้รูปแบบตามที่เจ้าของโครงการต้องการ อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างเริ่มหายากขึ้น ทั้งในแง่ปริมาณ และทักษะความสามารถ ทำให้แรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องทำงานแข่งกับเวลา งานที่ได้จึงมีคุณภาพลดลงและเกิดการสูญเสียวัสดุมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนรวมในการก่อสร้าง จึงทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ประกอบการในปัจจุบัน ให้การยอมรับและปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย
บ้านจัดสรรด้วยการใช้วัสดุแบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปมากขึ้น

         เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และบ้านจัดสรรโดยใช้วัสดุสำเร็จรูปในปัจจุบันนั้น มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัสดุ แรงงาน และมาตรฐานการก่อสร้างของแต่ละประเทศที่คิดค้นขึ้น โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)ซึ่งได้จากการหล่อหรือเทชิ้นส่วนคอนกรีตในแบบหล่อที่มีขนาดต่างๆ ภายในพื้นที่โรงงานผลิตให้แล้วเสร็จก่อน จึงนำไปทำการติดตั้งประกอบกันเป็นอาคารที่ในสถานที่ที่จะก่อสร้าง โดยใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการผลิต และ
การติดตั้งแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจนแล้วเสร็จ

         การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างอาคารในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โครงการ "บ้านสวนธน"
ถือเป็นโครงการแรกที่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้กลุ่มของงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและ
งานก่อสร้างอาคารสูงมีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างดังกล่าวอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้าง ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการได้ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดได้

         บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปชุดแรกของประเทศไทย มีทีมงานให้บริการด้านออกแบบ ควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปโดยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีความประสงค์เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมให้แก่ผู้ให้ความสนใจ จึงได้จัด

การอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร"เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นคอนกรีตส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete)"เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งในส่วนเทคนิคเบื้องต้นของออกแบบโครงสร้าง และจุดต่อ ขั้นตอนในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ชนิด และรูปแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รวมไปถึงขั้นตอนการติดตั้ง และปัญหาอุปสรรค์ในการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมทั้งได้จัดการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงอีกด้วย


วิทยากร


คุณเอนก ตั้งสุนทรขัณฑ์

·           ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

·           กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีแค๊ส พาเลช จำกัด

·           ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พรีคาสท์ คิงดอม จำกัด

·           ประสบการณ์ทำงาน 26 ปี ในการควบคุมการก่อสร้าง งานดูแล/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ งานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานด้านการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การศึกษา
ความเหมาะสม และ การบริหารจัดการโครงการ

·           ประสบการณ์การในงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปชุดแรกของประเทศไทย "โครงการ บ้านสวนธน" และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากกว่า 40 โครงการ

คุณสมพร เหรียญทองวัฒนา

กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างมากกว่า 22 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ Precast Concreteทั้งโครงการภายในประเทศ และ ต่างประเทศสถานที่อบรม (VENUE)

รงแรม เอส ซี ปาร์ค และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 27 เมษายน 2562 9-16

จัดโดย

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0 2934 3233-47 ต่อ 348

ค่าธรรมเนียม (FEE)

8700 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 165 ครั้ง