เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

31 ตุลาคม 2561

ในฐานะน้องใหม่ของหน่วยงานใหม่องค์กรใหม่ หรือน้องใหม่ของหน่วยงานใหม่ภายในองค์กรเดิม ย่อมปรารถนาที่จะมีเพื่อนคู่คิดและมีมิตรในการทำงาน หากมีต้นแบบที่ดี ช่วยหล่อหลอมวิธีการคิด วิธีการทำงาน องค์กรก็จะได้พนักงานที่เก่งที่ดีเพิ่มขึ้น ระบบพี่เลี้ยง (mentoring System) ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ และอาจยังไม่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการทำระบบพี่เลี้ยงนั้นมุ่งหวังให้พนักงานใหม่ พนักงานที่โอนย้าย และหรือพนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้าใจในการปฏิบัติตัว และปฏิบัติงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง ยังเป็นระบบที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนี้
 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบพี่เลี้ยง ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบพี่เลี้ยง
 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลในฐานะพี่เลี้ยงภายในองค์การ

เนื้อหาหลักสูตร 

1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง ... ใช้ระบบพี่เลี้ยงพนักงานอย่างไรถึงจะได้พนักงานที่เก่ง
2. ความเชื่อมโยงระหว่างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) - การสอนงาน (Coaching) - การให้คำปรึกษา (Counseling)
3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”
      ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง
      บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงภายในองค์การ
5. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี
 กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน
 บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”
 ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม
 เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”
 หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง
 ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน
  วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน
 สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง
  การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง
  แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง

วิธีการอบรม - บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมแสดงความเห็นและโต้ตอบปัญหาต่างๆ - กิจกรรม Workshop


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4694 

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกบอรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทุกฝ่ายทุกระดับ ผู้บริหาร

วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 ตุลาคม 2561 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 51 ครั้ง