เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

21 มีนาคม 2563


วัน/เวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

08.50 -09.00 น.

09.00 -10.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 - 10.45.

 

10.45-12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 13.00.

 

13.00 - 14.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 - 14.45.

14.45 - 16.00.

 

 

16.00 น.

 

เปิดการอบรม

เริ่มการบรรยาย ดังหัวข้อต่อไปนี้

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้

          1. มีใจและความรักในอาชีพ

          2. มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหนี้สินค้างชำระ

          3. มีจิตใจพร้อมให้บริการ

         4. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ

         5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

         6. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

         7. มีทัศนคติเชิงบวก

         8. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน

         9. มีความอดทนต่อความกดดัน

         10. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา

         11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

         12. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

         13. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

         14. เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

Break (เช้า)

 

การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า

1.        อย่าเป็นผู้เริ่มต้นของความขัดแย้ง

2.        ใช้น้ำดับไฟ ไม่ใช้ไฟดับไฟ

3.        แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

4.        ใจเขา ใจเรา

5.        ตอบสนอง ไม่ตอบโต้

6.        อย่ายกตนข่มท่าน

7.        มองคำด่า เป็นคำแนะนำ

8.        ขอโทษทุกนาทีที่ทำได้

9.        ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

10.  โกรธง่าย หายเร็ว

พักกลางวัน

 

กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

1.        เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

2.          ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

3.        สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

4.          มีทางเลือกให้ลูกหนี้

5.        แจ้งผลดีและผลเสีย

6.          จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

7.          ยึดมั่นสันติวิธี

8.          หาทางออกให้ลูกหนี้

9.          วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

10.    การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

 

Break (บ่าย)

 

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

-                    พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

สิ้นสุดการฝึกอบรม

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์   สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มีนาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 99 ครั้ง