เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง

22 กุมภาพันธ์ 2562

จุดประสงค์ของหลักสูตร

  ·เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

  ·เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ

  ·เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

หลักการของการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

  ·ความหมายและความสำคัญของการต่อรองและโน้มน้าวใจ

  ·รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

  ·ความเข้าใจกระบวนการที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

  · GIVE vs TAKE

การเตรียมตัวเพื่อให้การเจรจาประสบความสำเร็จ 

  ·การเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการเจรจา

  ·การสร้างบรรยากาศสำหรับการเจรจา

  ·การวิเคราะห์บุคคลในการเจรจา

  ·ทัศนคติต่อการเจรจา

การพัฒนาเทคนิคในการต่อรองและการโน้มน้าวใจ 

  ·การเจรจาต่อรองแบบWIN-WIN

  ·ทฤษฎีเกมกับการต่อรอง (Game Theory)

  ·กลวิธีการโน้มน้าวใจ

  ·ทักษะการตั้งคำถามให้มีประสิทธิภาพ

  ·การเป็นผู้ฟังที่ดีในการเจรจา

  ·วิธีการตอบข้อโต้แย้ง


วิธีการฝึกอบรม

  ·เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม-ตอบ

 

อาจารย์นันทวัธน์ จีราคม

 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท4-6

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นันทวัธน์ จีราคมสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซ.4-6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 84 ครั้ง