เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Target Selection Techniques)

20 กรกฎาคม 2561


การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์(Output)ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว"อะไร?" คือตัวช่วยที่น่าจะทำให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้"ตัวตนที่แท้จริง"ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ "คำตอบ"คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้าง(Structured Interview - Target ion)เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถหรือพฤติกรรมในการทำงานตามที่องค์กรนั้นๆต้องการ


วัตถุประสงค์

·      เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการTarget ion อย่างมีประสิทธิภาพ

·      นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target ion) ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการที่องค์กรต้องการ

·      ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target ion)

หัวข้อการฝึกอบรม

·       หลักการวิเคราะห์และคัดเลือก โดยพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงาน

·      Target Selection:หลักการสัมภาษณ์ที่องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่นิยมใช้กัน โดยมี "สี่เป้าหมาย(4 Targets)" ที่ต้องการรู้ ดังนี้

     1. Who are you ?ผู้สมัครงานคือใคร

     2. What you can do ?ผู้สมัครงานทำอะไรได้

     3. What you have done ? ผู้สมัครงานเคยทำอะไรมา

     4. Are you a right person ?ผู้สมัครงานคือคนที่ใช่

·      หลักการดำเนินการสัมภาษณ์ที่ทำให้ผู้สมัครงานเปิดเผย "ตัวตน" ที่แท้จริง

·      จิตวิทยาการสังเกตและอ่านภาษากายที่บ่งบอกถึง "ทัศนคติ" "ความเชื่อ" "กระบวนการคิด" และ "การแก้ปัญหาและตัดสินใจ" ฯลฯ ของผู้สมัครงานระหว่างการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็น

·      จิตวิทยาจับพิรุธ จับโกหกในเรื่องที่ผู้สมัครงาน "สร้างเรื่อง" หรือ "พูดเกินจริง"

·      หลุมพรางที่ต้องรู้สำหรับผู้สัมภาษณ์งาน

                      -การปฏิเสธคนผิด

                      -การตอบรับคนผิด

S-T-A-R:สูตรการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้Target SelectionTechniques

          -Situations :ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เพื่อดูว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นคนอย่างไร

          -Tasks :ให้ผู้ถูกอธิบายงานที่ได้ปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่

          -Actions : การกระทำอะไรของผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่ทำสำเร็จบ้างที่ผ่านมา

          -Results : ผลลัพธ์ที่เกิดการตอบสนอง/แก้ปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์กับสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร 

·       หลักการเขียนชุดคำถามเพื่อใช้สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้Target ion Techniques

                      -ชุดคำถามโหมโรง เช่น คำถามทั่วไป การทำความรู้จักผู้สมัครงาน การศึกษา งานอดิเรก

                      -ชุดคำถามด้านงานและประสบการณ์

                      -ชุดคำถามด้านความคิดและการแก้ปัญหา

                      -ชุดคำถามด้านความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ

                      -ชุดคำถามอื่นๆ เป็นต้น

·      เทคนิคการถามติดตาม ในกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบเพียง "หลักการ" หรือ "ตอบภาพรวม" และผู้สัมภาษณ์

          ต้องการ "เจาะลึก" ให้ทราบว่าคำตอบนั้นๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น "ตัวจริง" หรือ "ตัวลวง"

·       ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการสัมภาษณ์งาน

·      หลักการประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้Target Selection Techniques

·      ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้Target Selection Techniques

วิทยากร                               อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

-          ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

-          คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษัทTCC Capital Group

-          ผู้จัดการส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษัทโอสถสภา 

-          ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือยูคอม

รูปแบบการฝึกอบรม   บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมในเขตกรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กรกฎาคม 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining (Professional Training Solution)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 364 ครั้ง