เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)

14 กุมภาพันธ์ 2562

หลักการและเหตุผล

         เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด จะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนิน การแก้ไขอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การค้นหา ปัญหา กำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุและการตั้งเป้าหมาย เพื่อดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก ทั้งนี้การแก้ปัญหาก็ยังเป็นการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญ เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาปัญหาจากอาการที่พบเห็น เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นปัญหาในพื้นที่ทำงาน และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมจากการปฏิบัติจริง

 

เนื้อหาของหลักสูตร

·ความหมายของการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 

·การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

·ผังลำดับขั้นตอนการทำงาน 

·ปัจจัยในการผลิตเพื่อให้เกิดสินค้า/บริการ 

·ตัววัดผลงานของกระบวนการธุรกิจ 

·การแก้ปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ (Root Cause Analysis) 

·รูปแบบการแก้ปัญหา 

·วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่เป็น และสร้างแนวทางแก้ไข 

·วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีการสร้างทางเลือกและแนวทางแก้ไข 

·ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ 

·เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

·การแก้ปัญหาด้วยFishbone Diagram 

·การแก้ปัญหาด้วยWhy Why Analysis 

·การค้นหาความสูญเสียในพื้นที่ทำงานเพื่อการปรับปรุง ก่อนเป็นปัญหา (7 Wastes)  

 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ

 

วิธีการฝึกอบรม 

เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ที่เน้นให้สามารถนำใช้กับการทำงานได้จริง 

-บรรยาย40% 

-การฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม60%

 

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 88 ครั้ง