เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7 กุมภาพันธ์ 2562

Cost Reduction Techniques and Work Improvement

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(7 ก.พ. 62)


     เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ
     คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
    ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริงเพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดKey Contents

1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร

     • อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างต้นทุนธุรกิจทั้งหมดในองค์กรว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร

    • อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน

    • อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง แรงงานทางอ้อม วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนประเภทอื่นๆ และสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้จริง

3. การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร

    • การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้จะได้นำเสนอการตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนวิธีหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้ Waterfall มาใช้ เพื่อให้สามารถคำนวณการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. Activity Base Cost การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม

    • อธิบายแนวคิดของการคิดต้นทุนตามกิจกรรมเพื่อทำให้สามารถแยกการคำนวณต้นทุนออกมา เพื่อทำการลดต้นทุนได้ดีขึ้น โดยเทียบกับวิธีปกติ ผ่านกรณีศึกษา

5. 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)      • อธิบายหลักการ TIMWOOD มาเพื่อใช้หาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม

    • จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD

6. แนวคิด เทคนิคหลักการปรับปรุงงานที่ดี

    • อธิบายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการปรับปรุงงาน

    • กรณีศึกษาการปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

7. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย IE Techniques

    • อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการนำเอา IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7 tools พื้นฐาน

    • จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยนำเทคนิคบางส่วนเพื่อการฝึกวิเคราะห์Key Benefits

1.เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ทุกท่านที่มีความสนใจ

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

- ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 348 ครั้ง