เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างได้ผล

8 มิถุนายน 2561

หลักสูตร  

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างได้ผล

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น. The Palazzo Bangkok Hotel

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล  และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณการขึ้นค่าจ้างหรือจ่ายโบนัส

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน  ในการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น  และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา  หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก

5.      เพื่อผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม  รับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร

6.      เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ เทคนิคที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพื่อประโยชน์แก่องค์กร  ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

§  หลักการและที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  ความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน

§  การกำหนดกฎเกณฑ์การจัดทำใบประเมิน แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน

§  การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆในแต่ละหน่วยงาน

§  การนำสมรรถนะ ( Competency ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา

§  เทคนิค เคล็ดลับ แจ้งผลการประเมินอย่างไร ถึงจะเอาผู้ถูกประเมินอยู่หมัด

§  การนำผลการประเมินไปใช้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้แก่องค์กร  ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้ถูกประเมิน(การขึ้นค่าจ้าง และจ่ายโบนัสประจำปี การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง  การโยกย้าย การเลิกจ้าง ฯลฯ)

วิทยากร     อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช)  ทวีสุขธนกุล

กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์:info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานระดับบริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 มิถุนายน 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500.00 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 385 ครั้ง