เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดตารางงานอย่างมืออาชีพ

26 มิถุนายน 2562

เมื่อกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบมันมีมากกว่า 1 กระบวนการ ดังนั้น การที่จะปฏิบัติให้แล้วเสร็จและทันตามเวลาที่กำหนด จึงเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากคุณมีวิธีและเข้าใจหลักในการจัดลำดับงาน และมอบหมายงาน (Delegation)คุณก็จะบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผนงาน ด้านปริมาณงาน(Quantity) เวลา (Times) ลำดับความสำคัญของงาน (Jobs Priority)และความสูญเปล่า สูญเสียของเวลารอคอย ที่คุณ, หัวหน้าคุณ, ลูกน้องคุณ รับผิดชอบอยู่นั้น ย่อมทำให้งานที่รับมอบหมาย เสร็จสิ้นและทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการงานและบริหารเวลานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้ 


เนื้อหาการอบรม  

§ความสำคัญและคุณค่าของเวลา, ความจเป็น, ข้อดี-ข้อเสีย ในการบริหารจัดการเวลาและงาน
§เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตการทงานและชีวิตส่วนตัว การใช้ชีวิตกับการใช้เวลาอย่างสมดุล
§บทบาทการเป็นผู้จัดการด้านเวลาและงาน
§ความรู้และความเข้าใจเรื่องหลักการของการบริหารเวลาในงานโครงการและกระบวนการผลิต (เพื่อนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการทางานทุกรูปแบบ)
§เครื่องมือการบริหารเวลาและงาน

oจัดลดับงาน(The Priority Matrix)

o ECRSในการลดความช้าซ้อนของาน

o 80/20

o TimeLog

Gantt Chart
PERT
§Group Workshop :ฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้จัดการเวลา (ด้วยเครื่องมือที่ได้อบรมไป)
§การบริหารเวลาและงาน ตามรูปแบบของ "การจัดการโครงการ" (Project Management(เพื่อนำหลักการไปยุคใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน หรือ Action Plan)
§เทคนิคการแยกแยะชิ้นงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถมองภาพรวมของงานได้ เพื่อให้สามารถจัดทาหรือสร้างประสิทธิภาพของตารางงาน (Time Scheduling)
§เทคนิคการสร้างตารางเวลาทางาน, สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและทีม
§ความเข้าใจในหลักการ PDCA, Waste time, Due Date และJITสนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์cs@ldthai.com หรือโทร. 0944565756

www.ldthai.com 


วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มิถุนายน 2562 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 374 ครั้ง