เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN

19 มิถุนายน 2562

เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน

วัตถุประสงค์   
1. รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน 
2. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างวัย ต่างบุคลิกภาพ ได้อย่างเหมาะสม 
4. ลดความตึงเครียดในการงาน เพื่อการทำงานที่สำเร็จอย่างมีความสุข

เนื้อหาหลักสูตร
การคิดเชิงบวก  ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน   (Positive Thinking)
      การคิดเชิงบวก มีพลังอย่างไร
      คิดอย่างไร...จึงเรียกว่า คิดเชิงบวก Positive  Thinking
      เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข
      วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน     
      เรียนรู้บุคลิกภาพของตนเอง
      การเลือกใช้รูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมดุล
      รู้เขารู้เราด้วย  D-I-S-C 
เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม / วัย ในองค์กร
      ต่าง Gen  ต่างใจ ทำงานร่วมกันอย่างไร...จึงได้ดี
      สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง .... จุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดเสี่ยงที่ต้องปรับและแนะนำ “เสริมจุดเด่น  ประสานจุดต่าง”
      ปัญหาที่อาจเกิดจากความต่างวัย / ต่างความสามารถ 
อารมณ์  และ การจัดการกับอารมณ์
      รับรู้อารมณ์ตนเอง  และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
      อารมณ์ไม่ดี ….  จะป้องกันและควบคุมอย่างไร
      เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี

ค่าอบรม   
ราคาทั่วไป   3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ] 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4752 

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com    


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร

อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 465 ครั้ง