เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

8 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าCycle countและการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร"เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ"จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

Øทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Øทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle countและการตรวจนับประจำปี 

Øทราบถึงการจัดทำlayoutเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม 

Øทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน 

Øทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ 

Øทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Øทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์ 

Øวิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ 

Øบทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย 

ØทราบถึงการนำKPIเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

Øการสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ 

ระยะเวลาฝึกอบรม : หลักสูตร1วัน (6ชั่วโมง)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

-ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

-กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า 

-การจัดทำlayoutในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำCycle count 

-การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และcycle count 

-ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle countและผู้ร่วมตรวจนับ 

-รูปแบบการตรวจนับcycle count 

Øนับแบบรายเดือน 

Øนับแบบรายวัน 

Øนับแบบรายสัปดาห์ 

Øนับสินค้าที่เคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน 

-การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ 

-การกำหนดวันในการตรวจนับ 

-ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา 

Øทุก3เดือน 

Øปีละ2ครั้ง 

Øปีละ1ครั้ง 

-ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี 

-การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์ 

-การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด 

-การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม 

-สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ 

-แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย 

-การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ 

วิธีการฝึกอบรม เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม-ตอบ

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 สิงหาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 103 ครั้ง