เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”

27 มีนาคม 2562

หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

    1.เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

    2.เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ

    3.เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

 

หัวข้อการสัมมนา

    1. Scopeของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

    2.บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

    3.รู้เขา รู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย

    4.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ

    5.การตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

    6.เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม

    7.การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

        •การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดยPareto Rule (80/20), ABC Analysis

        •การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดยSupply Positioning Model

        •ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

        • Workshopการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ

    8.เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์

    9.การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

        -การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis)

    10.การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

    11.เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

    12.เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร

    13. Workshopแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักจัดซื้อมือใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาระยะหนึ่ง และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ


อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัสสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 85 ครั้ง