เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

17 พฤษภาคม 2562

Strategic HRD Tools

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (17 พ.ค. 62)    จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้และจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้เป็นมิใช่ทำทุกอย่างหรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวKey Contents

1. บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and Expected Outcome of HRD)

2. Key Change : ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

3. Key Challenge : ประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

4. HRD Challenge : ประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุยษ์ขององค์กร

5. หลักคิด เทคนิคต่างๆ ของการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ

    • HRD Training Assessment

    • HRD Design Program

    • Talent Management & Executive Success Development Program

    • Leadership Development Program

    • Coaching & Mentoring Program

    • Employee Engagement Program

    • Culture and Design ProgramKey Benefits

1.เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือจุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือต่างๆ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน

3.เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, HR และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

- รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 185 ครั้ง