ออกแบบกลยุทธ์การตลาดสู่อนาคต

25 กรกฎาคม 2562

The Future of Marketing Design

ออกแบบกลยุทธ์การตลาดสู่อนาคต (25 ก.ค. 62)   แนวโน้มของการตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร ? จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจ เราจะต้องเตรียมปรับแนวทางการตลาดของเราอย่างไรบ้างให้เข้ากับการตลาดในอนาคต ?

   Update แนวคิดการตลาดใหม่ๆ ออกแบบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ วางแผนสร้างกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นเรื่อง Branding การสื่อสารการตลาด หรือ Content Marketing ที่จะทำให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวKey Contents

    - แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม เพื่อเข้าใจการออกแบบทางกาตลาดสู่อนาคต
    - ออกแบบการตลาดอย่างไรให้ชนะคู่แข่ง
    - Brand Design เพื่อสร้าง Brand Value กับลูกค้ายุคใหม่
    - ปรับ Customer Journey เพื่อสร้างเส้นประสบการณ์ลูกค้าที่ Wow
    - ออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อ Social บนแนวโน้มโลกยุคดิจิตอล
    - เทคนิคการสร้าง Content Marketing กลยุทธ์การสื่อสารตลาดยุคใหม่
    - กรณีศึกษา : ออกแบบการสร้างประสบการณ์ (Experience) ใหม่ให้กับลูกค้า
    - กรณีศึกษา : การใช้ Future Marketing Design ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในองค์กรKey Benefits

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจลูกค้าและการตลาดยุคใหม่ และ Trend ในอนาคต
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การออกแบบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ การตลาดที่จะทำให้ เราสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาวางแผนสร้างกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Branding การสื่อสารการตลาด หรือ Content Marketingวิทยากร

ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์

- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

- ที่ปรึกษาโครงการวเคราะห์กระตุ้นยอดขาย Thaitrade.com

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กรกฎาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 191 ครั้ง