อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

24 - 25 มิถุนายน 2562

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น


วันที่จัดงาน 24 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)


หัวข้ออบรมสัมมนา 24 มิถุนายน 2562
ช่วงเช้า
- เติมความรู้การตลาด “เรื่องเยอะ” ไม่ใช่ “เรื่องใหญ่”
- เทคนิคพิชิตตลาดด้วย Big Data
- วางแผนการตลาดง่าย ๆ ด้วย Online Platform

ช่วงบ่าย
- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้

25 มิถุนายน 2562
ช่วงเช้า
- ความรู้หัวข้อ “แผนธุรกิจ”....กำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จ
- เอกสารส่งออก...แค่แม่นยำก็ทำได้ ช่วงบ่าย
- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้ Sponsored หลักสูตรเครื่องประดับ ดวง ฮวงจุ้ยในธุรกิจ SME ปัญหาการทำธุรกิจ แก้ไขได้........ก่อนเจ๊ง.......... ใครกำลังทำธุรกิจ แล้วมีปัญหา มาปรับ"ฮวงจุ้ย"ให้ธุรกิจมีโอกาสรอด.


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่น - สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา หรือเคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ - เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร

ดร.อิทธิกร ขำเดช

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ


ดร.เอก ชุณหชัชราชัย
การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สยามออเรียนทัล เมืองสงขลา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 - 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

จัดโดย

NEA / บ.แพลนมีเดีย
เบอร์ติดต่อ : 0918844982

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 491 ครั้ง