อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

25 - 26 เมษายน 2562

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น


หัวข้ออบรมสัมมนา 25 เมษายน 2562

ช่วงเช้า- เติมความรู้การตลาด “เรื่องเยอะ” ไม่ใช่ “เรื่องใหญ่”

- เทคนิคพิชิตตลาดด้วย Big Data

- วางแผนการตลาดง่าย ๆ ด้วย Online Platform

ช่วงบ่าย- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้


26 เมษายน 2562

ช่วงเช้า- ความรู้หัวข้อ “แผนธุรกิจ”....กำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จ

- เอกสารส่งออก...แค่แม่นยำก็ทำได้

ช่วงบ่าย- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้


วันที่จัดงาน 25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562

เวลา 08:00 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่น - สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา หรือเคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ - เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร

1.ดร.อิทธิกร ขำเดช

- อาจารย์ประจำหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ


2.ดร.เอก ชุณหชัชราชัย

- การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ (Krungsri River Hotel) | พระนครศรีอยุธยา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 - 26 เมษายน 2562 08:00 - 17:00 น.

จัดโดย

บ.แพลนมีเดีย
เบอร์ติดต่อ : 091-8844982

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 206 ครั้ง