อบรมฟรี หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"

10 - 13 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)


โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 10 พ.ค. 62 วันที่อบรม : (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

อบรมภาคทฤษฎี : 24 พ.ค. - 12 ก.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติงาน : 18 ก.ค.-10 ก.ย.62

เลือกสถานที่เข้าอบรม 1. กรุงเทพฯ : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 2. จ.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หัวข้ออบรมสัมมนา ITBS

ให้มากกว่าความรู้ โอกาส ที่มากกว่า 90% ของผู้สำเร็จหลักสูตรของ ITBS มีโอกาสได้งานทำ โดย ITBS บริการประสานงานให้แก่ผู้อบรม และการอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีเชิงปฏิบัติและการปฏิบัติงานจริงกว่า 480 ชั่วโมง

ทำให้ผู้อบรมได้ประสบการณ์ตรงมากกว่าในห้องเรียน ที่สำคัญทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก็ตาม ** สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) **


วันที่จัดงาน 10 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 09:00 - 18:00 น. (สัมมนาจัด 4 วัน)


คุณสมบัติผู้สมัคร
:1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ
** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

หลักฐานการสมัคร เข้าร่วมทุนกรมพัฒนาฯ ( ส่งเอกสารวันนี้ - 10 พ.ค. 62)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน สำเร็จการอบรมทางสถาบันประสานหางานให้

วิทยากร

คุณจารวี กิรติธีมากุล (พี่เจี๊ยบ)
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง (การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล) 


สถานที่อบรม (VENUE)

1. กรุงเทพฯ : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 2. จ.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 - 13 พฤษภาคม 2562 09:00 - 18:00 น.

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0957598058

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 379 ครั้ง