หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)

4 กันยายน 2562

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า"หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม"

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :

1.เพื่อทำให้เข้าใจบทบาท และคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิผลสูง 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างทีมงานให้ทรงพลัง 

4.เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโค้ชให้ลูกน้องทำงานได้ตามเป้าหมาย 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

      ·หัวหน้างานมือใหม่ (New Supervisor)ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 

      ·หัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับสมรรถนะและทำผลงานให้ดีขึ้น

 

เนื้อหาการฝึกอบรม :

หลักการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและองค์กรต้องการ : 

·บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานผู้เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

·สิ่งที่หัวหน้างานมืออาชีพควรทำและไม่ควรทำ (Do & Don't) 

·คุณลักษณะพิเศษของหัวหน้างานมืออาชีพในธุรกิจยุค 4.0 

·จิตผู้นำ (HERO Mindset)รู้คิดเชื่อทำแบบหัวหน้ามืออาชีพ 

·จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างมนุษย์สมพันธ์ในทีมงาน 

แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ท้าทาย : 

·กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

·การวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 

·หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) 

·ทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

·กลยุทธ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย DANCE Model 

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้ลูกน้องรักและเจ้านายชม : 

·การบริหารลูกน้อง4ประเภทตามแนวSituational Leadership 

·ศิลปะการสื่อสารและประสานงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

·กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางใจในทีมงาน 

·ทักษะการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Performance Coaching) 

·จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Performance Reinforcement) 

รูปแบบการฝึกอบรม :Training 30%, Group CoachingและWorkshop 70%


อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 กันยายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 69 ครั้ง