หลักสูตร The Power of Thinking Program

08 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561

หลักสูตรที่ 1 : 7 Thinking Ways to Success : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ : วันที่ 8 พ.ค.61 

          เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่เราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่าง ๆ ที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบ


หลักสูตรที่ 2 : Logical & System Thinking : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ : วันที่ 14 มิ.ย.61

          หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ในการทำงานมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือมองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง


          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : 7 Thinking Ways to Success
หลักสูตรที่ 1 : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
Key Contents  

1. ระบบคิดและรูปแบบความคิด
2. วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) 
3. พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้
4. วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
5. การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
6. ความคิด 7 แบบ  
               - Lateral thinking 
               - Vertical thinking
               - Logical thinking 
               - Creative thinking
               - Critical thinking 
               - Positive thinking
               - Ethical thinking
7. Six Thinking Hats
8. การใช้เครื่องมือช่วยจำ
9. การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
10. เทคนิคการเขียน Mind Mapping

Course 2 : Logical & System Thinking
หลักสูตรที่ 2 : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
Key Contents  

1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์
          • การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด
          • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก
          • ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด
          • หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking
          • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking
          • ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking
          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking
          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
          • เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
          • เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
          • เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ไม่มี

วิทยากร

อ.สมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

- ผู้จัดการและเชี่ยวชาญด้าน Training

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดร.สุชาติ สังข์เกษม

- ประสบการณ์ที่ผ่านมา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

08 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

9,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 459 ครั้ง