หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย

19 กันยายน 2561

หลักการและเหตุผล

     ในยุคที่การแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านการตลาด ด้านราคา ด้านคุณภาพสินค้า อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง เพราะการบริการที่สร้างความพีงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษะและยอดขายให้แก่องค์กรได้อีก ส่วนทางอ้อมคือลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิด รอบข้าง รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจากการรับรู้ของผุ้คนให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ 

     ความไม่ประทับใจหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานไม่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการจนลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเฉยชาแลไม่ใส่ใจ

     หลักสูตรนี้ จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเติม "ใจบริการ" ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วน สนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม

- เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท

หัวข้อการเรียนรู้

1. Fist Impression "แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ"

2. ปลูกจิตสำนึกและเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

3. รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติและพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่างๆ

4. เทคนิคการตั้งคำถาม "คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่"

5. ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

6. เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การบริการเหนือความคาดหวัง

8. การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงานบริการ

9. พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ

10. สรุปการเรียนรู้ Q&A

รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้

     เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

Work Shop   ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

ระยะเวลา   9.00-16.00 น. (1 วัน)

วิทยากร

อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Jasmine City Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กันยายน 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0979236177

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 309 ครั้ง