หลักสูตร From Good to Great Manager

27 กันยายน 2561

From Good to Great Manager (วันที่ 27 ก.ย.61)

     เคยคิดกันบ้างไหม? ว่าผู้จัดการที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ก็คือคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น ผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องสามารถบริหารจัดการทุกคนในทีมของตนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงาน และบริหารคน ไปพร้อมๆ กัน ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย วางแผนคน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายเลยเพราะต้องทำงานร่วมกับคนผลงานถึงจะออกมาสำเร็จ ซึ่งคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีทักษะทั้งในการบริหารคน และงาน นั่นเอง และต้องเกิดจากการสร้างทั้งนั้น แต่การสร้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน

     หลักสูตร From Good to Great Manager จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้จัดการที่จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ให้บริหารคนได้ดีเด่น บริหารงานได้ดีเยี่ยม และได้ผลงานออกมาเป็นเลิศ

  • Key Contents
1. จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ได้อย่างไร

2. Change to great: Update Paradigm Management
• ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร
• แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
• วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ (Knowledge & Information : Implementation)

3. Leadership 4.0: Competencies for Great Manager
• ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง)
• Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ : Digital Leadership
• Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ)
• จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ
• ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer - Gen X - Gen Y – Gen Z)

4. From Good to Great with Coaching – Mentoring – Counseling
• Coaching : เพื่อวิเคราะห์ – พัฒนา – ทำงานได้
• Mentoring : เพื่อการปรับตัว
• Counseling : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร Great Manager

  • Key Benefits
1.แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง

2.สร้างการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง

3.การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ทำการประเมินผลงานได้อย่างสร้างสรรค์


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.จุลชัย จุลเจือ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจ บริการ

- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

- นักวิชาการกองพัฒนาบุคคลและระบบงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 532 ครั้ง