หลักสูตร Communication Power for Manager

26 กันยายน 2561

Communication Power for Manager (วันที่ 26 ก.ย.61) 

    พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

  • Key Contents

1.การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in leadership style)

2.แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (friendly and creative atmosphere in workplace)

3.เทคนิคการสื่อสาร เพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

4.จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ Human relationship

5.พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The power of questions and deep listening)

6.ทักษะในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอ สำหรับหัวหน้างาน

7.เทคนิคการสื่อสารในการประชุม Effective Meeting

  • Key Benefits
1.เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการสำหรับการสื่อสารในองค์กรยุคใหม่

2.เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

3.เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์

- ผู้ประกาศข่าว รายการสด "เที่ยงทันข่าว" ช่วงข่าวต่างประเทศ ช่อง PPTV HD 36

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การนำเสนอข่าว การอ่านข่าว การสื่อสารการตลาด (ภาคไทยและภาคนานาชาติ)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กันยายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 523 ครั้ง