หลักสูตร 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

18 ธันวาคม 2561

10 Models - Marketing Perspective

10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ (วันที่ 18 ธ.ค.61)

นักการตลาดมืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วนในทุกมุมมอง ซึ่งในหลักสูตร 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ ได้รวบรวมโมเดลในด้านต่างๆ ที่นักการตลาดมืออาชีพควรต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานตลาดจริงในโลกยุคใหม่ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

  • Key Contents

1. แนวคิดและแนวโน้มทิศทางการทำตลาดยุคใหม่ (Marketing Concept & Trend) ท่านจะได้แนวคิดหรือมุมมองทางการตลาดยุคใหม่ที่โดนใจลูกค้า เข้าใจทิศทางการตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลาย แนวคิดการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Customer - Brand & Image – Value ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Market Analysis) ท่านจะเรียนรู้ความเป็นมาของยุคแห่งการตลาด วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

Models 1 : Market Environmental Analysis

Models 2 : Consumer Behavior Analysis

3. การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis) ท่านจะเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Needs และ Wants หลักการวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้าในยุคใหม่ และการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Insight อย่างเหมาะสม

Models 3 : Customer Trend Analysis

Models 4 : Customer Insight Analysis 4.การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) ท่านจะเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ด้วย 7 PS และการวิเคราะห์ Brand ขององค์กรในรูปแบบธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เกิดความลงตัวและเหมาะสม

Models 5 : 7Ps Analysis

Models 6 : Brand Analysis

5.การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competition Analysis) ท่านจะเรียนรู้คู่แข่งที่มีความหลากหลาย แต่ละรูปแบบธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ประสบความสำเร็จ

Models 7 : Competitor Identification Analysis

Models 8 : Win/Lose Analysis

Models 9 : GAP Analysis

6.การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Analysis) ท่านจะเข้าใจเทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีชั้นเชิง นำไปสู่การเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรให้องค์กรได้

Models 10 : Growth & Wining Strategy

  • Key Benefits

1. ทราบถึงทิศทาง และแนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

2. เรียนรู้แนวคิด แบบจำลองความคิด หลักทางการตลาด และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำโมเดลการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการทำงานตลาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาดและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.วิกรานต์ มงคลจันทร์

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 267 ครั้ง