หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (อบรม 22 มี.ค. 62)

22 มีนาคม 2562


หลักการและเหตุผล
   การบริหารค่าจ้างเงินเดือนถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม โดยอยู่ในภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สำคัญดังนั้นต้องให้ความสนใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง ทำความเข้าใจให้ดี และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ การบริหารค่าจ้างนั้นต้องทำความเข้าใจความหมายของการบริหารค่าจ้าง  นโยบายค่าจ้างที่เป็นธรรม การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง  การกำหนดเส้นนโยบายการจ่ายให้สอดคล้องกับองค์กร การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง รวมถึงปัจจัยและหรือองค์ประกอบเพื่อพิจารณาวางโครงสร้างค่าจ้างอาทิ ระดับตำแหน่งงาน (JL : Job Level) การกำหนดช่วงของค่าจ้างที่ได้ภายหลังการสำรวจค่าจ้างและนำมาพิจารณาเส้นความสามารถในการจ่ายขององค์กร

การพิจารณาวางโครงสร้างตามประเภทพนักงาน เป็นต้น

       ประกอบกับมีการตื่นตัวของนโยบายภาครัฐ ที่จะมีการปรับค่าแรง ย่อมมีผลกระทบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรไม่มากก็น้อย เราจะทำอย่างไรให้การปรับค่าจ้าง มีผลกระทบกับองค์กรน้อยสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเราจะมองถึงแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเป็นที่ตั้ง เมื่อมีการปรับพนักงานที่เข้าใหม่ คำถามต่อไปคือ พนักงานเก่า จะต้องปรับตามไปเท่ากับคนใหม่หรือไม่  หรือควรปรับ ควรจะปรับอย่างไร จึงจะเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์:
   1.ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ กระบวนการบริหารค่าจ้าง และการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
   2.ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้อง
   3.ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฎิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารโครงสร้างเงินเดือนภายในองค์กร

หัวข้อสัมมนา

1.   กระบวนการบริหารผลตอบแทนในองค์กร
2.   การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างอย่างมืออาชีพ
3.    การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมาใช้ในการปรับอย่างไร
4.    ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับใหม่มีผลกระทบต่อพนักงานระดับล่างจะปรับอย่างไรไม่ให้เกิดความรู้สึกต่อพนักงานเก่าในองค์กร
5.    องค์กรที่กำลังมีแผนการปรับค่าจ้างเริ่มต้นสำหรับพนักงานที่จะรับเข้ามาใหม่และคนเก่าที่รับเข้ามาแล้วจะทำอย่างไร
6.    หลักเกณฑ์ในการปรับผลกระทบที่สำคัญ
7.    กรณีที่พนักงานมีอัตราเงินเดือนเกิน Max ของโครงสร้างค่าจ้าง จะมีแนวทางการชะลอค่าจ้างอย่างไร
8.    วิธีการสื่อสาร พร้อมทั้งแนวทางการตอบคำถาม ที่จะต้องบอกกับพนักงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นภาพลบต่อองค์กร หัวหน้าจะชี้แจงอย่างไร
9.    แนวทางการเขียน/ร่าง แนวปฏิบัติการการปรับผลกระทบค่าจ้าง มีความจำเป็นหรือไม่ และมีวิธีการเขียนอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
10. ใบแจ้งผลการปรับค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน ควรจะเขียนเหตุผลว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม
11.Workshop การใช้สูตรในการปรับผลกระทบสำหรับองค์กรที่กำลังจะทำในเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
12.Workshop  การใช้สูตรในการปรับผลกระทบสำหรับองค์กรที่ปรับค่าจ้างเริ่มต้น
13.Workshop แนวทางการชะลอค่าจ้างกรณีพนักงานเงินเดือนเกิน Maxของโครงสร้างค่าจ้าง
14.กรณีศึกษา สำหรับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน สำหรับบริษัทที่มีปัญหาด้านงบประมาณ จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้
15.ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับผลกระทบค่าจ้าง
16.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปรับผลกระทบค่าจ้างและแนวทางแก้ไข

 

วิธีการอบรม

เน้นการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างของบริษัท ที่สมมุติขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง   สูตรและตัวอย่างการปรับผลกระทบ วิทยากรจัดเตรียมข้อมูลให้ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติจนกว่าผู้เข้าสัมมนาปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้อง

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร


วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด,ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย(SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co.Ltd.,The Siam Construction Steel Co., Ltd., The SiamRefractory Industry Co.,Ltd.ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท
ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 086-318-3151-2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 132 ครั้ง