หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

24 กรกฎาคม 2563


Communication Power for Manager
หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

Key Contents

♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership Style)

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารในแบบมีภาวะผู้นำต้องมีทักษะแบบไหนบ้าง ? ซึ่งผู้นำควรสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมากที่สุด การสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ยิ่งใช้บ่อยทักษะการสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere in Workplace)

ท่านจะได้ทราบถึงแนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ ซึ่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์เป็นการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางบวกในการพูดคุยเพื่อส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ดีของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้นๆ

♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในสื่อสารเพื่อจูงใจ โน้มน้าวใจทีมงานให้รู้สึกเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

ท่านจะได้เรียนรู้หลักการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างทัศนคติในเชิงบวกกับทีมงาน เพื่อทำให้ทีมงานสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

ท่านจะได้เข้าใจ ทราบถึงและเทคนิคการสร้างพลังของการฟังและการถามมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจลูกน้องและทีมงานกว่าที่เคยเป็นมา

♟ ทักษะในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการสื่อสารในแบบต่างๆ เพื่อการนำเสนองานได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

♟ เทคนิคการสื่อสารในการประชุม (Effective Meeting)

ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของสื่อสารในการประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการรับทราบข้อเท็จจริง ปรึกษาหารือรวมถึงการร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล


Key Benefits

1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการสำหรับการสื่อสารในองค์กรยุคใหม่

2. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

3. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลัง ของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร


คุณชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ประกาศข่าว รายการสด "เที่ยงทันข่าว" ช่วงข่าวต่างประเทศ ช่อง PPTV HD 36 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การนำเสนอข่าว การอ่านข่าว การสื่อสารการตลาด (ภาคไทยและภาคนานาชาติ) อาจารย์รับเชิญพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กรกฎาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 402 ครั้ง