หลักสูตร : การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

10 มิถุนายน 2563


Purchasing 4.0
หลักสูตร : การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

Key Contents

คุณค่าของงานจัดซื้อต่อองค์กร การทำงานจัดซื้อเป็นวิชาชีพจะต้องมี 4 สิ่งนี้

        1. Efficient

        2. Responsible

        3. Professional

        4. Effective

♟ บทบาทหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่การจัดซื้อจัดหา บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อไม่เพียงแต่จัดซื้อจัดหาเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่สำหรับจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การลดต้นทุน รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์และชื่อเสียงขององค์กรอีกด้วย

♟ ผลวิจัยมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายจัดซื้อ ท่านจะได้ทราบถึงผลจัยมุมมองของฝ่ายอื่นๆ ที่มีต่อหน่วยงานจัดซื้อว่าเป็นอย่างไร

♟ เครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร หรือ Metrics ตัวชี้วัดที่ดี ชัดเจน และน่าเชื่อถือไปปรับใช้ในองค์กรได้

♟ การบริหารผู้ขาย (Supplier Relationship Management) ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจแก่ผู้ขายเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน ออกตลาดเร็วขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

♟ รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขายและการจัดกลุ่มผู้ขาย ท่านจะได้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย เพื่อมุ่งเน้นการเติบโต สร้างรายได้ คุณค่าร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของการเป็น Partnership โดยเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว

♟ การเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ ว่าแตกต่างจากแบบ Traditional อย่างสิ้นเชิง งานจัดซื้อจะหดตัว งาน Operation ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น

♟ ความท้าทายของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัล เมื่อการบริหาร Portfolio ของจัดซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักจัดซื้อ และทำให้เกิดสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น

        • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

        • Vertical networking

        • Horizontal networking

        • การเป็น Business partner ที่คู่ควร

        • Innovation sourcingKey Benefits

    เพื่อเข้าใจคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กรและวิธีการวัดคุณค่า

    เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการจัดกลุ่มสินค้าและบริการ และวางกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม

    เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการรับมือได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร


คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์


Adv. C.P.S., Adv. Cert. SCM (ITC), CIPS International Advanced Certificate Holder, กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 322 ครั้ง