หลักสูตร โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

18 - 19 กรกฎาคม 2561

Course 1 : Excellent Supervisory Skill

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน : วันที่ 18 ก.ค.61


Key Contents  

1. ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0

          ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้

2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

                    • ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน

                    • ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

                    • หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

3. ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี

                    • ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

                    • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

                    • ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                    • ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

4. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model

          ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model ให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า

5. เครื่องมือ W A P สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 

          ท่านจะได้รับเครื่องมือที่มีชื่อว่า W A P ไปปรับใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย W (What/When/Why/How) เป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น A (Active Listening) เป็นตัวช่วยในการฟังอย่างมีเหตุมีผลเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน P (Powerful Questioning) เป็นต้นช่วยในการฝึกตั้งคำถามกับทีมงานให้เกิดการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น 

                    • เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 

                    • เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 

                    • เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning)

6. แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ 

          ท่านจะได้แนวทางมาตรฐานการให้ Feedback กับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ผลการ Feedback เป็นไปตามความคาดหวัง ตรงประเด็น และที่สำคัญผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย

7. Role Play : Who am I? 

          ท่านจะได้ฝึกบทบาทสมมติที่ดึงตัวตนของตนเองออกมาสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

8. ศิลปะการบริหารคนที่หลากหลายสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

                    • ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน

                    • เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์

                    • การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

                    • กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน


Course 2 : Psychology for Management & Motivating Techniques

 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน : วันที่ 19 ก.ค.61 


Key Contents  

1. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

          ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ

                    • ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

                    • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

                    • เจตคติที่ดีต่อองค์การ

                    • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น 

                    • เจตคติต่องานที่ทำ 

                    • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

3.การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

          ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น

                    • ความต้องการประจักษ์ตน

                    • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

                    • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ

                    • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย

                    • ความต้องการด้านร่างกาย

4.การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork

          ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

5.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน

          ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

                    • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ

                                        การปรับเปลี่ยนความคิด

                                        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                                        การปรับเปลี่ยนความรู้สึก

                    • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

6.เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

          ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                    • 5 P. for Best Attitude

                    • Hypothesis of Theory

                    • A-B-C Theoryคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
อ. กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ 

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) , สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)

ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 - 19 กรกฎาคม 2561 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

13,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 487 ครั้ง