หลักสูตร โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

26 - 27 มิถุนายน 2561

Course 1 : Strategic Management

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : วันที่ 26 มิ.ย.61

Key Contents 

1. ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

2. แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Environment Change)

3. นักบริหารยุคใหม่กับการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)

4. กุญแจสู่ความสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factor)

5. การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

          • Corporation Strategy

          • Business Strategy

          • Function Strategy

6. การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)

7. การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model

         • Core Strategy

         • Strategic Resourse

         • Customer Interface

         • Value Network

Course 2 : Strategic Planning

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ; วันที่ 27 มิ.ย.61

Key Contents 

1. แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

2. ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

          • SWOT Analysis :The Strategies Bases

          • Creating a Vision

          • Creating a Mission Statement

          • Strategic Goals / objecttive

          • ข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง( Accurate SWOT Assessment)

          • การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (Identity Key Success Factor)

3. การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ( Identity Strategic Fit)

4. Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)

5. Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean

6. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shotfall in Strategic Planning)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร นักวางแผนกลยุทธ์ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 27 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

9,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 630 ครั้ง