หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

8 พฤศจิกายน 2561

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน : (วันที่ 8 พ.ย.61)

    เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ ขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน

  • Key Contents

1. สัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ที่ Professional HR ต้องสังเกต เพราะเกี่ยวกับ สุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร

2. รูปแบบ ชนิดและระดับ ของรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของHR (Types of reports and level of reports)
3. ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน (HR Database & Process as a fundamental of Model)
4. รูปแบบใหม่และภาพรวมของกลยุทธ์ (New Model & Strategy Overview)
5. รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR (Model Alignment to HR strategy) พร้อมตัวอย่างประกอบในระดับ High Level ในมิติต่าง ๆ
  • มิติเกี่ยวกับ Performance
  • มิติเกี่ยวกับ Cost
  • มิติเกี่ยวกับ Quality
  • มิติเกี่ยวกับ Engagement
6. การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและมิติจากประโยขน์ของรายงานรูปแบบใหม่
7. ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงาน
8. ถาม-ตอบ

  • Key Benefits
1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่างๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น
3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่ดี
4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HR , ทรัพยากรบุคคล , บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ. สรวุฒิ หรณพ

- อดีต Senior Human Resources Manager,Baxter Healthcare (Thailand) Ltd.

- อดีต Country Human Resources Manager,Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.

- อดีต Human Resources Manager,CDG Group ,G-Able Group


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 310 ครั้ง