หลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

22 มกราคม 2562

          ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา


Key Contents

1. แนวคิด หลักการขายแบบมืออาชีพ

          ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก บทบาท หน้าที่ของการเป็นนักขาย กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (ก่อนการสนทนาการขาย ขณะสนทนาการขาย หลังการสนทนาการขาย) หลักการที่สำคัญของการขายเชิงรุก ขั้นตอนการขาย รวมถึงมุมมองการสร้างทัศนคติต่อองค์กร ลูกค้า และตนเองที่จะช่วยให้งานขายของคุณง่ายขึ้น

                    • นิยามการขายเชิงรุก (Proactive)

                    • การปรับทัศนคติต่องานขาย (Attitude fine tuning)

                    • กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (Professional selling process)

2. ปัจจัย และองค์ประกอบการขายที่สำเร็จ

          ท่านจะทราบถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย ที่นักขายต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทักษะการขาย ทัศนคติที่ดีต่อการขาย แนวทางการพัฒนาและสร้างทีมเพื่อทำการขายเชิงรุก ตลอดจนแนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำการขายเชิงรุกเพื่อเปิดลูกค้าใหม่

                    • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย (Factors to success in selling)

                    • ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก (Proactive sales techniques)                     

                    • แนวทางการพัฒนาการขายเขิงรุก

                    • แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก

3. เทคนิคการทำการขายแบบเชิงรุก

           ท่านจะได้รับเทคนิคการขายแบบที่ไม่ต้องรอลูกค้า เทคนิคการเพิ่มยอดขายนอกเหนือจากตั้งรับ เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้มากกว่าคู่แข่ง เทคนิคการสร้างโอกาสเมื่อได้รับการติดต่อ เทคนิคความพร้อมในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์ รวมถึงแนวทางการขายแบบฉบับลูกค้ารายใหม่

                    • การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์

                    • เทคนิคในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

                    • เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์

                    • เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

                    • แนวทางตัวอย่างบทสนทนาเพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง และการนัดหมาย

                    • แนวทางเทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่เมื่อเข้าพบครั้งแรก

4. เทคนิคการติดต่อ และสร้างลูกค้าใหม่

          ท่านจะได้รับเทคนิคแนวทางต่างๆในการเป็นนักขายมืออาชีพ ที่มองปัญหาหรืออุปสรรคเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ขายได้ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จนกระทั่งลูกค้าเดิมเกิดการบอกต่อ เกิดฐานลูกค้ารายใหม่

                     • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่

                     • เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

                     • เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย

                     • แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย

                     • เทคนิคการสรุปการสนทนา

                     • สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุกในสภาวะการแข่งขันสูง


Key Benefits

          1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก

          2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก

          3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

          4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม


วิทยากร

อ.ชนะ ก่อกิจกำธร

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (TSM)
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย การบริหารงานขายสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มกราคม 2562 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0-2559-2146-7 ,085-485-8826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 381 ครั้ง