หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ

15 พฤศจิกายน 2561

หลักการและเหตุผล

     บนโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสารทั้งใน (Communication) และนอกองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้บุคลากร รวมถึงองค์กรมีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในธุรกิจ งานขาย งานบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น

ปัญหาที่เกิดขี้นกับพนักงานในองค์กร

- มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร

- ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น

- ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

- ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

- ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเด็นไม่ถูก

- ได้รับ Feedback แล้วเสียกำลังใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ตระหนักถึงอุปสรรถและปัญาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

- ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

- ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย

- เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

- สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี

- เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล ทั้งการฟัง การพูด

- เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต

หัวข้อการเรียนรูู้

1. กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์

2. อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและประสานงานที่ผิดพลาด

3. เทคนิคในการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ

4. อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ

5. เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์

6. เทคนิคการแบ่งคน 3 ประเภทเพื่อการสื่อสารและการประสานงาน

7. การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ

8. การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง

9. การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร

10. ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสารและประสานงาน

รูปแบบการอบรม

     การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อใ้ห้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับและนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

     1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

     2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

     3. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก

     4. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา     เวลา 9.00-16.00 น. (1 วัน)

วิทยากร

อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Jasmine City Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤศจิกายน 2561 9.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0979236177

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 340 ครั้ง