หลักสูตร เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

13 ธันวาคม 2561

People Management & Working Plan for Manager

เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน : วันที่ 13 ธ.ค.61


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

  • Key Contents

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานและบุคลากร

2. การปรับตัวขององค์กรและผู้บริหารในการออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

3. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

4. การกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ (Leading and Lagging Indicators) เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรและหน่วยงาน

5. ความท้าทายการบริหารบุคลากรและทีมงานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า

6. การวางแผนงาน การบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือคุณภาพที่สำคัญเพื่อยกระดับการทำงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ

• การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)

• การบริหารทีมงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Team Leaning and Continuous Improvement)

• การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สำคัญ (Knowledge Transfer)

• การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program)

• ทักษะการโค้ชงาน การให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปรับปรุง (Coaching)

• การมอบหมายงาน การกำกับดูแล และการควบคุม (Delegate, Empowerment, Monitoring and Control)

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

  • Key Benefits
1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด
3.พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback
4.การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

- รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 ธันวาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 290 ครั้ง