หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

24 กรกฎาคม 2561

Cost Reduction Techniques and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (วันที่ 24 ก.ค. 61)

       เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงหลักการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
       ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริง เพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Key Contents
1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
3. การประยุกต์ใช้ Waterfall เพื่อนำมาวิเคราะห์ ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
4. การประยุกต์ใช้ Process Mapping ในการนำมาลดต้นทุน
5. 7 Wastes / การประเมินความสูญเสียในองค์กร โดยเน้นที่การจักการปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค Waste Walk เน้นที่การจักการปฏิบัติการ (Operation Management)
6. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนด้วยเทคนิคต่างๆ ของ Lean Sig Six ma
7. แนวคิดและหลักการที่จะปรับปรุงงานที่ดี
8. กรอบแนวคิดในการปรับปรุงงาน
9. เทคนิคต่างๆที่จะปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. ข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาในการปรับปรุงงาน

Key Benefits
1. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหา เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร นักการตลาด หรือ ผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ผู่เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ผู้เขียนบทความ Quality Finance ในหนังสือ For Quality Management


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กรกฎาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 404 ครั้ง