หลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

4 ตุลาคม 2561

Dealing the Difference : Managing People

หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง (วันที่ 4 ต.ค. 61)

    เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา "แบบ (Type) ของแต่ละคน" ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง

  • Key Contents
1. ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
2. ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท
3. วิธีการเสาะหา "แบบ (Type) ของแต่ละคน" และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์
4. เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง
5. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง
6. การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่าง ๆ
7. การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
8. การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management)
9. เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่าง ๆ
10. จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

  • Key Benefits
1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่แตกต่าง หรือสามารถบริหารทีมที่มีคนหลากหลายแบบอยู่ร่วมกันได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ตุลาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 453 ครั้ง