หลักสูตร หลักการบริหารการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

30 สิงหาคม 2561

Effective Operations Management

หลักการบริหารการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ : วันที่ 30 ส.ค.61

     Operations Management ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารการผลิตหรือการบริหารโรงงาน แต่หมายรวมถึงการบริหาร Operations ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรเพื่อให้ สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร และแบ่งปันคุณค่าขององค์กรให้กับสังคม ในฐานะสมาชิกของระบบนิเวศน์เศรษฐกิจ (Ecosystem)

     การบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล (Effective Operations Management) ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคใหม่ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิบัติการที่มีต่อองค์กร การใช้เครื่องมือการวัดและการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการบริหารการปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น Internet of Thing, Cyber-Physical Systems, Small Batch Size เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารปฏิบัติการยังต้องเข้าใจแนวความคิดของการบริหารโซ่คุณค่าและโซ่อุปทาน อีกด้วย

Key Contents

1. แนวคิดในการพัฒนาระบบปฏิบัติการยุคใหม่ที่เปี่ยมประสิทธิผล
2. บทบาทของผู้บริหารในการเพิ่มคุณค่าในการบริหารการปฏิบัติการ
3. กระบวนการสร้างคุณค่า และการปรับเปลี่ยนวิธีคิด
4. ความสูญเปล่า และเทคนิคในการกำจัดความสูญเปล่า
5. เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ
6. การปรับปรุงการบริหารการปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี
7. ทักษะที่จำเป็น 10 ประการ ในการบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล
8. การบริหารโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงเครือข่ายของโซ่อุปทาน

Key Benefits

1. สร้างความเข้าใจในหน้าที่ของการบริหารการปฏิบัติการในบริบทของการผลิตสินค้า การให้บริการ และการดำเนินโครงการ
2. เรียนรู้กระบวนการสร้างคุณค่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยความท้าทายและความกล้าหาญ
3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและผลกระทบจากเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ ที่นำมาใช้ในการบริหารการปฏิบัติการ
5. เข้าใจทักษะที่จำเป็น 10 ประการ ในการบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล
6. เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์โซ่คุณค่าและบทบาทของสมาชิกในโซ่อุปทานในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร นักวางแผน และผู้ที่สนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 02-559-2146-7

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 351 ครั้ง