หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

28 พฤศจิกายน 2561

Excellent Supervisory Skill

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน : วันที่ 28 พ.ย.61

         ทุกองค์กรล้วนคาดหวังกับบุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะหัวหน้างานเป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม ในฐานะ "หัวหน้างานยุคใหม่" จึงต้องเรียนรู้การบริหารจัดการยุคใหม่ บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ตลอดจนทราบถึงทักษะในการสั่งงาน สอนงาน กระจายงาน มอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนในการทำงาน การให้Feedback เพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะเรียนรู้ถึงบทบาทและทักษะพื้นฐานแบบฉบับศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น! และประสบความสำเร็จ


  • Key Contents  

1.ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0

         ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้

2.คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

                    •ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน

                    •ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

                    •หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

3.ทักษะสำคัญ4ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี

                    •ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

                    •ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

                    •ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                    •ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

4.เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วยSMART Model

         ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วยSMART Modelให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า

5.เครื่องมือW A Pสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 

         ท่านจะได้รับเครื่องมือที่มีชื่อว่าW A Pไปปรับใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยW (What/When/Why/How)เป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น A (Active Listening)เป็นตัวช่วยในการฟังอย่างมีเหตุมีผลเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน P (Powerful Questioning)เป็นต้นช่วยในการฝึกตั้งคำถามกับทีมงานให้เกิดการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น 

                    •เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 

                    •เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 

                    •เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning)

6.แนวทางการให้Feedback อย่างมืออาชีพ 

         ท่านจะได้แนวทางมาตรฐานการให้Feedback กับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ผลการFeedback เป็นไปตามความคาดหวัง ตรงประเด็น และที่สำคัญผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย

7. Role Play : Who am I? 

         ท่านจะได้ฝึกบทบาทสมมติที่ดึงตัวตนของตนเองออกมาสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

8.ศิลปะการบริหารคนที่หลากหลายสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

                    •ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน

                    •เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์

                    •การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

                    •กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  • Key Benefits  

1.ทราบถึงบทบาท และทักษะการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่

2.เรียนรู้เทคนิค และศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

3.สามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม่ไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพทีมงานให้เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และประสิทธิผลสูงสุด

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

อ. กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ 

- ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ,สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)

- ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

 สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤศจิกายน 2561 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 348 ครั้ง