หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

09 กุมภาพันธ์ - 21 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success” ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับเรื่องหลักสูตร เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมัน

Learn More : http://bit.ly/2TtK7SK


สถานที่อบรม (VENUE)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

09 กุมภาพันธ์ - 21 กันยายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

CONC Thammasat
เบอร์ติดต่อ : 09-1119-4503

ค่าธรรมเนียม (FEE)

195,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 276 ครั้ง