หลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

3 ตุลาคม 2561

 Logical & System Thinking

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ : วันที่ 3 ต.ค.61

    ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

      ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทำการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูลและพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

Key Contents
1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์
• การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด
• ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก
• ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด
• หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking
• ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking
• ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking
• แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking
• แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
• เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
• เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
• เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Key Benefits
1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.สมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

- ผู้จัดการและเชี่ยวชาญด้าน Training

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 ตุลาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 526 ครั้ง