หลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

28 สิงหาคม 2561

Convincing

จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ : วันที่ 28 ส.ค.61

      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลากหลายองค์การต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "บุคลากร" ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์การจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสื่อสารตั้งแต่ระดับบนลงล่างเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์การให้มากยิ่งขึ้น

Key Contents

++ จิตวิทยาในการจูงใจ ++

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง

• แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน

• การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences’ types)

• การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)

• เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down) ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า

• พฤติกรรมมนุษย์ คนช่างคิด (Visual) คนชอบความรู้สึก(Auditory) คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)

• จิตวิทยาการนำเสนองาน

++ วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ ++

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

• หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

• วาทศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

• ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง • วาทศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

• สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

Key Benefits

1.ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและ สื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 สิงหาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 799 ครั้ง