หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

29 พฤศจิกายน 2561

Psychology for Management & Motivating Techniques

 • จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน : วันที่ 29 พ.ย.61

             คุณเชื่อไหม ?การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

  • Key Contents  

  1.แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่

           ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output)ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

           ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component)เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ

                      •ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

                      •การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

                      •เจตคติที่ดีต่อองค์การ

                      •เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น 

                      •เจตคติต่องานที่ทำ 

                      •การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

  3.การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

           ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory)เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น

                      •ความต้องการประจักษ์ตน

                      •ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

                      •ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ

                      •ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย

                      •ความต้องการด้านร่างกาย

  4.การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบTeamwork

           ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

  5.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน

           ท่านจะได้เข้าใจถึง 3เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

                      • 3เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ

                                         การปรับเปลี่ยนความคิด

                                         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                                         การปรับเปลี่ยนความรู้สึก

                      •ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

  6 .ครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

           ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theoryและ A-B-C Theoryไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                      • 5 P. for Best Attitude

                      • Hypothesis of Theory

                      • A-B-C Theory

 • Key Benefits  

1.ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่

2.สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ

3.เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

4.สามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

-  ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

-  วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤศจิกายน 2561 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 322 ครั้ง