หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

22 - 23 พฤศจิกายน 2561

Sales Analysis & Planning

การวิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : (วันที่ 22-23 พ.ย.61)


เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่างๆ ทั้งด้านการประเมินผลงานขาย ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์สู่การนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแผน กำหนดเป้า ควบคุมและประเมินผลการขาย วิธีการสร้างแผนการขาย ตลอดจนพัฒนาแผนการขายด้วยกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ

Key Contents

Day 1 : Sales Analysis การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
 • เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
 • การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
 • การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
 • การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่าง ๆ
 • เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
 • วิธีวิเคราะห์และประเมินผลการขาย
 • วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Day 2 : Sales Planning การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

 • ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
 • องค์ประกอบของแผนการขาย
 • วิธีการสร้างแผนการขาย
 • การประเมินการยอดขาย
 • เป้าหมายการขาย
 • กลยุทธ์สนับสนุนการขาย
 • การเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
 • การจัดสรรทรัพยากรด้านการขาย
 • การควบคุมแผนการขาย
 • เทคนิคการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการขายล้มเหลว
Key Benefits

1. ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย และสร้างทักษะสู่การเป็นนักวางแผนการขาย
2. รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3. เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย
4. เพื่อให้กลยุทธ์การขายต่างๆ แก่นักขายมือโปรในการเพิ่มยอดขาย
5. ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่างๆ จากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ เพิ่มพูนทักษะทางการขาย และการวางแผนการขายแบบครบวงจร


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

- รองผู้อำนวยการ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Strategic Solution International จำกัด

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 - 23 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 307 ครั้ง